Založit webové stránky nebo eShop
aktualizováno: 23.09.2017 15:01:56 

KULICHOVY RADOSTI A STRASTI

Lední hokej - OP

AKTUALITY

LEDNÍ HOKEJ – hokejový okresní přebor bude v sezóně 2017/2018 hrát půltucet mužstev. „Zvolili jsme systém bez play-off, týmy čeká čtyřkolová soutěž. Každý odehraje dvacet zápasů,“ představil hrací schéma Martin Hamr, předseda OVV ČSLH J. Hradec. Všech 60 utkání bude sehráno na jindřichohradeckém ZS Jana Marka, soutěž odstartuje úvodním kolem o víkendu 7.-8. října. Přihlášenými mužstvy jsou ČPP J. Hradec, SK Kámen J. Hradec, HC Střížovice, HC Cannoners J. Hradec, HC Hokejky N. Včelnice a HC AA J. Hradec.


PROPOZICE - SEZÓNA 2017/2018

Řídící orgán soutěže: Okresní výkonný výbor (dále jen OVV).

Předpis: hraje se podle Pravidel ČSLH, dle těchto propozic a ostatních ustanovení vydaných OVV.

Změny termínů utkání: vedoucí týmu, jenž ruší či překládá utkání, musí toto oznámit nejméně čtyři dni před termínem utkání, ale nejprve se pokusí ve spolupráci s vedoucím ZS zajistit za svůj tým náhradu. Tuto změnu nahlásí p. Hamrovi a p. Slavíkovi. Pokud dojde ke vzájemné dohodě klubů o změně termínu či začátku utkání, bude nutno toto nahlásit p. Slavíkovi a p. Hamrovi. Zrušit či odložit utkání lze maximálně dvakrát za sezonu.

Hospodářské náležitosti: všechna mistrovská utkání se hrají v režii zúčastněných klubů. Mužstva platí pronájem zimního stadiónu + rozhodčí rovným dílem při každém zápasu.

Lékařské prohlídky: každý hráč nastupuje k utkání na vlastní nebezpečí!

Hrací doba: 3x15 minut čistého času bez úpravy ledové plochy mezi třetinami. Rozcvičení před utkáním maximálně 5 minut. Při delší prodlevě ze strany mužstva je možno toto potrestat menším trestem (2 min.) pro hráčskou lavici.

Věková kategorie: startují hráči starší 18 let. Mladší pouze s písemným souhlasem rodičů!

Soupiska: mužstvo může mít na soupisce 20 hráčů + 2 brankáře. Lze dopisovat do volných míst na soupisce, případně nahrazovat hráče stávající. Tyto změny je nutné oznámit panu Hamrovi (martin.hamr@seznam.cz) elektronickou poštou.

Výkonnostní kategorie: hráči v OP JH nesmějí nastupovat v jiné organizované soutěži ČSLH od úrovně krajské soutěže, včetně ní.

Systém soutěže: I. – základní část: čtyřkolově každý s každým (20 zápasů).

Evidence trestů: je-li v soutěži uložen témuž hráči druhý osobní trest (10 min.), zastavuje se mu automaticky činnost na jedno následující utkání v soutěži a evidence vyšších trestů začíná znovu. Pokud je v soutěži uložen témuž hráči osobní trest do konce utkání (OK), zastavuje se mu automaticky činnost na jedno následující utkání v téže soutěži a evidence trestů začíná znovu. Je-li v soutěži uložen hráči trest ve hře (TH) za faul s úmyslem zranit soupeře, je hráči uložen zákaz startu v 5 soutěžních utkáníc. V případě druhého trestu ve hře (TH) za faul s úmyslem zranit soupeře, bude hráč ze soutěže vyloučen. Jiné tresty se neevidují, při nepodmíněném zastavení činnosti hráče Disciplinární komise přihlédne k již uloženému osobnímu trestu do konce utkání. OT a OK se nesčítají!

Delegace rozhodčích na utkání: delegace bude zpracovávána skrze hokejový systém pro evidenci zápasů a delegací HoSys předsedou Komise rozhodčích panem Slavíkem. Delegace bude veřejně přístupná na http://www.hosys.cz/Rozpis.htm – doporučené nastavení filtrů: (ZS /zimní stadion/ Jindřichův Hradec a soutěže). Utkání řídí dva rozhodčí a box časoměřičů je obsazen jedním rozhodčím. Rozhodčí jsou povinni na požádání vedoucího mužstva vystavit daňový doklad.

Odměny rozhodčím: rozhodčí na ledě = 300.- Kč; rozhodčí v boxu časoměřičů = 150,- Kč.

Povinnosti vedoucích mužstev - zápis: vedoucí mužstev jsou povinni nejméně 15 minut před začátkem zápasu dodat zápis o utkání rozhodčím do jejich šatny. Zápis musí být v papírové podobě. Pokud jsou rozhodčí nepřítomni, je potřebné je kontaktovat. V případě, že se nedostaví, či se dostaví na utkání pozdě, je nutné zaslat panu Slavíkovi e-mail, aby mohl sudí potrestat.

DODATEK K PROPOZICÍM OP JINDŘICHOHRADECKA 2017/2018

Ustanovení k Pravidlům ledního hokeje pro hru tělem a holí

1. Je dovolena hra tělem:

a) Tlačit soupeře na mantinel, pokud oba hráči jedou stejným směrem (např. „uzavřít“ soupeři cestu –  tzv. „trychtýř“). Například je dovoleno bránícímu hráči, pokud hráč v držení kotouče se pokouší jet mezi ním a hrazením, „uzavřít“ prostor mezi sebou a mantinelem s úmyslem donutit hráče vedoucího kotouč zmenšit rychlost nebo objet bránícího hráče po vnitřní straně.

b) Kontaktovat soupeře tělem v případě, že jak bránící hráč, tak i útočící hráč se pohybují stejným směrem a jsou otočeni čelem proti sobě (bránící hráč jede jízdou vzad – situace jeden proti jednomu). Pokud bránící hráč brání tělem v pohybu útočícího hráče, nepovažuje se zákrok za nedovolený.

c) Kontakt tělem mezi bránícím a útočícím hráčem může nastat, jestliže je výsledkem pohybu útočícího hráče.

2. Kromě všech omezení pro hru tělem uvedených v Pravidlech ledního hokeje je zakázáno:

a) Jakékoli naražení soupeře na hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno vyšším trestem podle pravidla č. 520 Vražení na hrazení.

b) Najetí do soupeře nebo kontaktování soupeře z jiného směru, než kterým se pohybuje hráč v držení kotouče. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522 Napadení.

c) Hraní tělem, strkání nebo najíždění do soupeře. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším trestem podle pravidla č. 534 Nedovolené bránění, případně menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522 Napadení.

d) Jakákoli hra tělem na brankáře a to i v případě, že brankář je mimo brankoviště a má kotouč na holi. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522 Napadení

e) Strkání, hraní tělem nebo napadání protihráče stojícího u hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším podle pravidla č. 534 Nedovolené bránění, případně menším nebo větším trestem podle pravidla č. 520 Vražení na hrazení.

3. Posuzování:

a) Jako nedovolená hra se posuzuje zejména situace, kdy hráč nehraje kotoučem, ale připravuje se hrát protihráče tělem některým ze způsobů uvedených v bodu 3. Naproti tomu kolize, k nimž dochází nevědomky, nemají být trestány.

b) Údery rukavicemi nebo hokejkou, např. před brankou, se posuzují podle běžných pravidel a trestají se menším nebo větším trestem + osobním trestem do konce utkání podle pravidel č. 528 Hrubost, 525 Krosček, 537 Sekání.

c) Hra tělem na hráče bez kotouče musí být trestána podle pravidel č. 534 Nedovolené bránění nebo č. 522 Napadení.

d) Jako nejhrubší a krajně nesportovní je nutno posuzovat nájezd do protihráče zezadu. Takový zákrok se trestá větším + osobním trestem do konce utkání nebo trestem ve hře podle pravidla č. 523 Naražení zezadu. Za porušení tohoto pravidla není možné v soutěžích uvedených v čl. 1. A uložit jen menší trest a osobní trest. I když se hráč takovým zákrokem současně proviní např. podle pravidla Krosček, Faul loktem nebo kolenem, Napadení, Vražení na hrazení apod. bude vždy potrestán podle pravidla Naražení zezadu, neboť podle tohoto pravidla se ukládá přísnější trest.

e) Dojde-li při hře tělem ke zranění, uloží se vždy větší trest, případně osobní trest do konce utkání, je-li tak uvedeno v Pravidlech.

f) Jestliže má hra tělem hrubší charakter, jedná-li se o brutální zákrok, je zřejmý záměr soupeře zranit nebo je-li patrná snaha vyřadit zákrokem soupeře z utkání, musí být použito pravidlo č. 527 Nadměrně hrubá hra a uložen trest ve hře.

4. Nesportovní chování:

a) Jako nesportovní chování bude posuzováno chování trenéra nebo jiného funkcionáře družstva, který jakýmkoliv způsobem nabádá hráče k nedovolené hře tělem nebo jiným nedovoleným zákrokům. V prvním takovém případě rozhodčí v nejbližším přerušení napomene družstvo prostřednictvím kapitána. Při druhém porušení tohoto ustanovení u téhož družstva uloží menší trest pro hráčskou lavici podle pravidla č. 551. Každé další porušení tohoto ustanovení stejným družstvem má za následek kromě menšího trestu pro hráčskou lavici i osobní trest do konce utkání pro funkcionáře, který se dopustil takového jednání.

b) Jakýkoli záměrný fyzický kontakt hráče s protihráčem v přerušené hře je nesportovní chování a trestá se větším trestem jako napadení. Dojde-li takovým zákrokem ke zranění, musí být zákrok posouzen jako porušení jiných pravidel (např. hrubost, faul loktem, krosček, vysoká hůl) a potrestán větším trestem a osobním trestem do konce utkání.


ROZPIS ZÁPASŮ

ROZLOSOVÁNÍ

LOS: 1 – HC Cannoners Jindřichův Hradec; 2 – HC Střížovice; 3 – ČPP Jindřichův Hradec; 4 – SK Kámen Jindřichův Hradec; 5 – HC AA Jindřichův Hradec; 6 – HC Hokejky Nová Včelnice.

KOLO – I.

Číslo

Den

Datum

Čas

Soupeři

Výsledek

Třetiny

1

 

 

 

Cannoners – N. Včelnice

:

 

2

 

 

 

Střížovice – HC AA

:

 

3

 

 

 

ČPP – SK Kámen

:

 

KOLO – II.

4

 

 

 

N. Včelnice – SK Kámen

:

 

5

 

 

 

HC AA – ČPP

:

 

6

 

 

 

Cannoners – Střížovice

:

 

KOLO – III.

7

 

 

 

Střížovice – N. Včelnice

:

 

8

 

 

 

ČPP – Cannoners

:

 

9

 

 

 

SK Kámen – HC AA

:

 

KOLO – IV.

10

 

 

 

N. Včelnice – HC AA

:

 

11

 

 

 

Cannoners – SK Kámen

:

 

12

 

 

 

Střížovice – ČPP

:

 

KOLO – V.

13

 

 

 

ČPP – N. Včelnice

:

 

14

 

 

 

SK Kámen – Střížovice

:

 

15

 

 

 

HC AA – Cannoners

:

 

KOLO – VI.

16

 

 

 

N. Včelnice – Cannoners

:

 

17

 

 

 

HC AA – Střížovice

:

 

18

 

 

 

SK Kámen – ČPP

:

 

KOLO – VII.

19

 

 

 

SK Kámen – N. Včelnice

:

 

20

 

 

 

ČPP – HC AA

:

 

21

 

 

 

Střížovice – Cannoners

:

 

KOLO – VIII.

22

 

 

 

N. Včelnice – Střížovice

:

 

23

 

 

 

Cannoners – ČPP

:

 

24

 

 

 

HC AA – SK Kámen

:

 

KOLO – IX.

25

 

 

 

HC AA – N. Včelnice

:

 

26

 

 

 

SK Kámen – Cannoners

:

 

27

 

 

 

ČPP – Střížovice

:

 

KOLO – X.

28

 

 

 

N. Včelnice – ČPP

:

 

29

 

 

 

Střížovice – SK Kámen

:

 

30

 

 

 

Cannoners – HC AA

:

 

KOLO – XI.

31

 

 

 

Cannoners – N. Včelnice

:

 

32

 

 

 

Střížovice – HC AA

:

 

33

 

 

 

ČPP – SK Kámen

:

 

KOLO – XII.

34

 

 

 

N. Včelnice – SK Kámen

:

 

35

 

 

 

HC AA – ČPP

:

 

36

 

 

 

Cannoners – Střížovice

:

 

KOLO – XIII.

37

 

 

 

Střížovice – N. Včelnice

:

 

38

 

 

 

ČPP – Cannoners

:

 

39

 

 

 

SK Kámen – HC AA

:

 

KOLO – XIV.

40

 

 

 

N. Včelnice – HC AA

:

 

41

 

 

 

Cannoners – SK Kámen

:

 

42

 

 

 

Střížovice – ČPP

:

 

KOLO – XV.

43

 

 

 

ČPP – N. Včelnice

:

 

44

 

 

 

SK Kámen – Střížovice

:

 

45

 

 

 

HC AA – Cannoners

:

 

KOLO – XVI.

46

 

 

 

N. Včelnice – Cannoners

:

 

47

 

 

 

HC AA – Střížovice

:

 

48

 

 

 

SK Kámen – ČPP

:

 

KOLO – XVII.

49

 

 

 

SK Kámen – N. Včelnice

:

 

50

 

 

 

ČPP – HC AA

:

 

51

 

 

 

Střížovice – Cannoners

:

 

KOLO – XVIII.

52

 

 

 

N. Včelnice – Střížovice

:

 

53

 

 

 

Cannoners – ČPP

:

 

54

 

 

 

HC AA – SK Kámen

:

 

KOLO – XIX.

55

 

 

 

HC AA – N. Včelnice

:

 

56

 

 

 

SK Kámen – Cannoners

:

 

57

 

 

 

ČPP – Střížovice

:

 

KOLO – XX.

58

 

 

 

N. Včelnice – ČPP

:

 

59

 

 

 

Střížovice – SK Kámen

:

 

60

 

 

 

Cannoners – HC AA

:

 

 


 

REFERÁTY – základní část

 


PRŮBĚŽNÁ TABULKA

OP JH 2017/2018 – průběžná tabulka


0.

HC Cannoners Jindřichův Hradec

0

0

0

0

:

0

0

0.

HC Střížovice

0

0

0

0

:

0

0

0.

ČPP Jindřichův Hradec

0

0

0

0

:

0

0

0.

SK Kámen Jindřichův Hradec

0

0

0

0

:

0

0

0.

HC AA Jindřichův Hradec

0

0

0

0

:

0

0

0.

HC Nová Včelnice

0

0

0

0

:

0

0

 


SOUTĚŽ FAIR-PLAY

Průběžná tabulka

Pořadí

Mužstvo

Zápasy

10´

20´

K

Součet

Průměr

0.

ČPP J. Hradec

0

-

-

-

-

-

0

0,000

0.

SK Kámen J. Hradec

0

-

-

-

-

-

0

0,000

0.

HC AA J. Hradec

0

-

-

-

-

-

0

0,000

0.

HC Střížovice

0

-

-

-

-

-

0

0,000

0.

HC Nová Včelnice

0

-

-

-

-

-

0

0,000

0.

HC Cannoners J. Hradec

0

-

-

-

-

-

0

0,000ADRESÁŘ

VEDOUCÍ MUŽSTEV

3 – ČPP Jindřichův Hradec

Vedoucí mužstva – jméno: KAREL ADAM

Telefon: 731 135 663

E-mail: karel.adam@cpp.cz

2 – HC Střížovice

Vedoucí mužstva – jméno: PAVEL TREPKA

Telefon: 602 374 479

E-mail: trepka@abctrepka.cz

6 – Hokejky Nová Včelnice

Vedoucí mužstva – jméno: TOMÁŠ HEKRLE

Telefon: 777 065 526

E-mail: hei.sport@email.cz

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Hokejky-ze-V%C4%8Delnice/110063095685622

4 – SK Kámen Jindřichův Hradec

Vedoucí mužstva – jméno: DANIEL DOHNAL

Telefon: 608 321 123

E-mail: daniel.dohnal@centrum.cz

5 – HC AA Jindřichův Hradec

Vedoucí mužstva – jméno: JAN SLAVÍK

Telefon: 728 510 762

E-mail: janslavik10@gmail.com

1 – HC Cannoners Jindřichův Hradec

Vedoucí mužstva – jméno: ZDENĚK LEDVINKA

Telefon: 777 226 666

E-mail: hccannoners@seznam.cz

VEDENÍ SOUTĚŽE – VOS ČSLH JINDŘICHŮV HRADEC

Předseda OVV ČSLH J. Hradec

Jméno: MARTIN HAMR

Telefon: 722 689 881

E-mail: martin.hamr@seznam.cz

Předseda KR (Komise rozhodčích) OVV ČSLH J. Hradec

Jméno: JAN SLAVÍK

Telefon: 728 510 762

E-mail: janslavik10@gmail.com

Předseda STK (Sportovně-technické komise) OVV ČSLH J. Hradec

Jméno: TOMÁŠ HEKRLE

Telefon: 777 065 526

E-mail: hei.sport@email.cz

SEZNAM ROZHODČÍCH

Pořadí

Jméno

Třída

Telefon

E-mail

1.

BAXA Jan

 

 

honza.baxa@email.cz

2.

BAXA Josef

 

723 293 690

baxy.pepa@email.cz

14.

BUŠTA David

III.

607 723 281

David.Busta@seznam.cz

3.

BUŠTA Lukáš

II.

723 104 225

Busta16@seznam.cz

4

GROCHAL Lukáš

II.

723 187 512

lukasgrochal@seznam.cz

5.

HAMR Martin

T

722 689 881

martin.hamr@seznam.cz

11.

JANEČEK Petr

II.

739 420 165

petr.janecek15@email.cz

16.

JONÁŠ Jaroslav

III.

602 967 967

jonas@kfgroup.cz

12.

KOHÚT Tomáš

II.

723 888 611

tomo.19@zoznam.sk

18.

KOPŘIVA Jakub

III.

606 827 054

kuba.kopriva@seznam.cz

19.

KOPŘIVOVÁ Marie

 

606 188 232

 

6.

MÜLLER Tomáš

II.

777 329 387

mullertomasjh@gmail.com

17.

PŘIBYL Michal

III.

606 143 753

misakpribyl007@seznam.cz

15.

ŘÍHOVÁ Petra

III.

728 840 216

peta.rihova@centrum.cz

7.

SLAVÍK Jan

I.

738 510 762

honzik10@seznam.cz

8.

SOUKUP Petr

II.

739 847 683

66.souki@gmail.com

9.

SVÁČEK David

II.

608 580 275

svace.da@gmail.com

10.

VAŇÁSEK Jakub

II.

773 037 705

vanasekj@centrum.cz

13.

VOVES Martin

II.

774 905 754

martin1718@seznam.cz

21.

VOVES Petr

III.

774 905 753

hulk00712@seznam.cz

20.

ZEDNÍKOVÁ Martina

III.

723 445 159

m.zednikova@seznam.cz

 


SOUPISKY

ČPP J.HRADEC – Soupiska OP JH 2016/2017

PŘÍJMENÍ A JMÉNO HRÁČE

DRES č.

POST

POZNÁMKA

ADAM Karel

 

 

 

DVOŘÁK Jan

 

 

 

DVOŘÁK Miloš

 

 

 

FERDA Zdeněk

 

 

 

CHRAMOSTA Jakub

 

 

 

CHRAMOSTA Lukáš

 

 

 

JINDRA Matěj

 

 

 

KOS Robert

 

 

 

KYNČL Zdeněk

 

 

 

PEKAŘ Karel

 

 

 

SKOKAN Aleš

 

 

 

SVÁČEK David

 

 

 

ŠIMEK Ondřej

 

 

 

VÁPENÍK Michal

 

 

 

VONDRUS Václav

 

 

 

ZEMAN Daniel

 

 

 

ZEMAN Pavel

 

 

 

ZIMMEL Jan

 

 

 

HC STŘÍŽOVICE – Soupiska OP JH 2016/2017

PŘÍJMENÍ A JMÉNO HRÁČE

DRES č.

POST

POZNÁMKA

BEDNÁŘ Petr

 

 

 

BERAN Jiří

 

 

 

DVOŘÁK Jan

 

 

 

ERBEN Filip

 

 

 

HÁJEK Radek

 

 

 

CHMEL Ondra

 

 

 

JIRKA Lukáš

 

 

 

KOLMAN Petr

 

 

 

KOZÁK Daniel

 

 

 

KUBÍN Michal

 

 

 

MAREK Vlastimil

 

 

 

MARTÍNEK Ivan

 

 

 

MIHULKA David

 

 

 

MIHULKA Karel

 

 

 

POPELA Petr

 

 

 

RONIN Eduard

 

 

 

SOUKUP Roman

 

 

 

SVOZIL Přemysl

 

 

 

TANCER Daniel

 

 

 

TOMAN Rostislav

 

 

 

TREPKA Pavel

 

 

 

NOVÁ VČELNICE – Soupiska OP JH 2016/2017

PŘÍJMENÍ A JMÉNO HRÁČE

DRES č.

POST

POZNÁMKA

BERAN Marek

 

 

 

BLAŽEK Jiří

 

 

 

DVOŘÁK Jaroslav

 

 

 

DVOŘÁK Radek

 

 

 

HANZL Lukáš

 

 

 

HEKRLE Tomáš

 

 

 

HOLOUBEK David

 

 

 

HOLOUBEK Petr

 

 

 

HOMOLKA Libor

 

 

 

JÍRA Roman

 

 

 

JIRSA Václav

 

 

 

KOLÁŘ David

 

 

 

KREJČA Jan

 

 

 

KREJČA Vojtěch

 

 

 

MICHÁLEK Zdeněk

 

 

 

PRYGL Jiří

 

 

 

PRÝGL Pavel

 

 

 

ŠILHART Václav

 

 

 

ŠIRHAL Lukáš

 

 

 

ŠPRINCL Petr

 

 

 

VÁVRA Martin

 

 

 

HC PUŠKY JH – Soupiska OP JH 2016/2017

PŘÍJMENÍ A JMÉNO HRÁČE

DRES č.

POST

POZNÁMKA

BAUMANN Daniel

 

 

 

BAUMANN Martin

 

 

 

BLÍZEK David

 

 

 

BUŘIČ David

 

 

 

FILIP Karel

 

 

 

IŠTVÁNIK Martin

 

 

 

JEŽEK Petr

 

 

 

KOLÁČEK František

 

 

 

KORNER Daniel

 

 

 

NĚMEC Milan

 

 

 

ONDŘEJ Zdeněk

 

 

 

PAVLÍK Roman

 

 

 

PEROUTKA Jan

 

 

 

PÍPAL Vlastislav

 

 

 

PODSTATA Lukáš

 

 

 

RABA Tomáš

 

 

 

STACH Michal

 

 

 

VLK Michal

 

 

 

VONKA Mojmír ml.

 

 

 

VONKA Mojmír st.

 

 

 

ŽIROVNICE B – Soupiska OP JH 2016/2017

PŘÍJMENÍ A JMÉNO HRÁČE

DRES č.

POST

POZNÁMKA

BARAN David

 

 

 

BERAN Martin

 

 

 

ČEKAL Václav

 

 

 

DRAHOTA Martin

 

 

 

FERTÁL Lukáš

 

 

 

FIEDLER Stanislav

 

 

 

HOUDEK Ondřej

 

 

 

JEDLINSKI Zdeněk

 

 

 

KALVAS Tomáš

 

 

 

KAŠPARŮ Jakub

 

 

 

KINTER David

 

 

 

KONHÖFER Stanislav

 

 

 

KOVÁŘ Milan

 

 

 

KŘIVÁNEK Miroslav

 

 

 

NAVRÁTIL Petr

 

 

 

POSPÍCHAL Miroslav

 

 

 

REISNER Vladimír

 

 

 

SEDLAČÍK Petr

 

 

 

SVITÁK Jaroslav

 

 

 

VÁCHA Petr

 

 

 

SK KÁMEN JH – Soupiska OP JH 2016/2017

PŘÍJMENÍ A JMÉNO HRÁČE

DRES č.

POST

POZNÁMKA

ADAM Ivan

 

 

 

ADAMEC Lukáš

 

 

 

BARTÁK Dušan

 

 

 

CVRČEK Daniel

 

 

 

DOHNAL Daniel

 

 

 

FOŘT Milan

 

 

 

KEJST Martin

 

 

 

KISS Petr

 

 

 

KOLÁŘ Jaroslav

 

 

 

KOS Tomáš

 

 

 

PÍPAL Martin

 

 

 

PODLAHA Ondřej

 

 

 

PRÁGER Tomáš

 

 

 

SKŘIVAN Lukáš

 

 

 

SOUKUP Petr

 

 

 

SOUKUP Václav

 

 

 

ŠABLATURA Martin

 

 

 

TALIÁN Radek

 

 

 

TUREK Miroslav

 

 

 

VORHEMUS Jan

 

 

 

ZEDNÍK Jan

 

 

 

HC AA – Soupiska OP JH 2016/2017

PŘÍJMENÍ A JMÉNO HRÁČE

DRES č.

POST

POZNÁMKA

ARENBERGER Radek

 

 

 

BALAŠKO Julius

 

 

 

BALAŠKO Patrik

 

 

 

BUŠTA David

 

 

 

BUŠTA Lukáš

 

 

 

DEMETER Jan

 

 

 

DRAB Rastislav

 

 

 

GROCHAL Lukáš

 

 

 

HANUS Petr

 

 

 

HAVEL David

 

 

 

JŮZA Pavel

 

 

 

KOLÁŘ Marek

 

 

 

KOŠÍN David

 

 

 

KRÁSA Filip

 

 

 

MACHO Karel

 

 

 

ROUČKA Martin

 

 

 

SALÁT Aleš

 

 

 

SEDLÁK Martin

 

 

 

SCHMIDT Tomáš

 

 

 

SLAVÍK Jan

 

 

 

SMETANA Ladislav

 

 

 

SPĚVÁK Luboš

 

 

 

UHLÍŘ Lukáš

 

 

 

ZEMAN Pavel

 

 

 

CANNONERS JH – Soupiska OP JH 2016/2017

PŘÍJMENÍ A JMÉNO HRÁČE

DRES č.

POST

POZNÁMKA

BALO Petr

 

 

 

BEDNÁŘ Václav

 

 

 

DVOŘÁK Marek

 

 

 

ELIAN Christian

 

 

 

HOGAJ Josef

 

 

 

HOLICKÝ Milan

 

 

 

HRÁDEK Vladimír

 

 

 

IŠTVÁNIK Michal

 

 

 

KOLÁŘ Martin

 

 

 

LEDVINKA Zdeněk

 

 

 

MIKŠ David

 

 

 

PECH Jaroslav

 

 

 

POUZAR Jan

 

 

 

PRAGER Josef

 

 

 

PROCHÁZKA Robert

 

 

 

PUGNER Josef

 

 

 

PUNDA Jiří

 

 

 

SCHOVANEC Jiří

 

 

 

TRUMMER Jan

 

 

 HISTORIE

Sezóna 2016/2017: 1. HC Cannoners J. Hradec, 2. HC Střížovice, 3. ČPP J. Hradec, 4. HC Slavoj Žirovnice B, 5. SK Kámen J. Hradec, 6. HC AA J. Hradec, 7. HC N. Včelnice.

Kanadské bodování – sezóna 2016/2017: 1. Marek Dvořák (Cannoners) 69 (40+29), 2. Daniel Zeman (ČPP) 52 (35+17), 3. Robert Procházka (Cannoners) 49 (31+18), 4. Aleš Skokan (ČPP) 49 (27+22), 5. Michal Ištvánik 48 (21+27), 6. Martin Kolář 42 (26+16), 7. Christian Elian (všichni Cannoners) 38 (11+27), 8. Pavel Zeman (ČPP) 34 (9+25), 9. David Kolář (Střížovice) 32 (26+6), 10. Petr Sedlačík (Žirovnice B) 32 (22+10), 11. Václav Bednář (Cannoners) 32 (15+17), 12. Daniel Tancer (Střížovice) 31 (12+19), 13. Lukáš Adamec (SK Kámen) 29 (20+9), 14. Radek Dvořák (N. Včelnice) 29 (15+14), 15. Jan Slavík (HC AA) 29/14 (11+17), 16. Lukáš Jirka (Střížovice) 29/17 (11+18), 18. Milan Kovář (HC AA) 26 (16+10), 19. Vladimír Hlaváček (Cannoners) 25 (9+16), 20. Ivan Martínek (Střížovice) 24 (15+9), 21. Petr Kiss (SK Kámen) 24 (12+12), 22. Jan Pouzar 24 (11+13), 23. Josef Prager 24 (10+14), 24. Milan Holický 23 (14+9), 25. Josef Pugner (všichni Cannoners) 22 (11+11), 26. Daniel Radvanský (ČPP) 20 (11+9), 27. Jan Dvořák 19 (11+8), 28. Petr Kolman (oba Střížovice) 17 (11+6), 29. Petr Soukup (HC AA) 16/10 (7+9), 30. Zdeněk Jedlinski (Žirovnice B) 16/13 (7+9). Nastoupilo celkem 140 hráčů.

Soutěž slušnosti () – sezóna 2016/2017: 1. ČPP J. Hradec 367, 2. SK Kámen J. Hradec 456, 3. HC AA J. Hradec 482, 4. Střížovice 518, 5. N. Včelnice 711, 6. Cannoners J. Hradec 733, 7. Žirovnice B 1756.

Nejtrestanější hráči – sezóna 2016/2017: 1. Jan Pouzar (Cannoners) 50, 2. Jiří Blažek (N. Včelnice) 34, 3. František Koláček (Žirovnice B) 27, 4. Marek Beran (N. Včelnice) 24, 5. Ivan Adam (SK Kámen) 22, 6. Zdeněk Jedlinski (Žirovnice B) 18/13, 7. Lukáš Hanzl (N. Včelnice) 18/15, 8. Václav Čekal (Žirovnice B) 16, 9. Dušan Barták (SK Kámen) 14/13, 10. Jan Slavík (HC AA) 14/14.

Sezóna 2015/2016: 1. HC Cannoners J. Hradec, 2. HC Slavoj Žirovnice, 3. HC Střížovice, 4. HC N. Včelnice, 5. HC Pušky J. Hradec, 6. Magna Č. Velenice, 7. ČPP J. Hradec, 8. SK Kámen J. Hradec.

Kanadské bodování – sezóna 2015/2016: 1. Petr Holoubek (N. Včelnice) 57 (37+20), 2. Daniel Zeman 47 (29+18), 3. Aleš Skokan (oba ČPP) 44 (26+18), 4. Marek Dvořák 43 (21+22), 5. Michal Ištvánik (oba Cannoners) 37 (23+14), 6. Pavel Zeman (ČPP) 35 (8+27), 7. Jan Slavík (Magna) 34 (13+21), 8. Martin Kolář (Cannoners) 31 (18+13), 9. Přemysl Svozil (Střížovice) 30 (16+14), 10. Milan Kovář 30 (12+18), 11. Petr Sedlačík (oba Žirovnice) 27 (20+7), 12. Josef Prager 27 (10+17), 13. Robert Procházka (oba Cannoners) 26 (17+9), 14. Martin Ištvánik (HC Pušky) 25 (9+16), 15. Christian Elian (Cannoners) 24 (11+13). Nastoupilo celkem 196 hráčů.

Soutěž slušnosti () – sezóna 2015/2016: 1. ČPP J. Hradec 387, 2. HC N. Včelnice 447, 3. HC Cannoners J. Hradec 450, 4. HC Střížovice 529, 5. HC Slavoj Žirovnice 575, 6. SK Kámen J. Hradec 588, 7. HC Pušky J. Hradec 682, 8. Magna Č. Velenice 871.

Nejtrestanější hráči – sezóna 2015/2016: 1. Ivan Adam (SK Kámen) 20, 2. Zdeněk Jedlinski (Žirovnice) 18, 3. Josef Prager (Cannoners) 16, 4. Karel Filip (HC Pušky) 16, 5. Karel Mihulka (Střížovice) 14, 6. Radek Talián (SK Kámen) 12, 7. Stanislav Konhöfer (Žirovnice) 12, 8. Miloš Dvořák (ČPP) 12, 9. Marek Kolář (Magna) a David Kolář (N. Včelnice) oba 10.

Sezóna 2014/2015: 1. HC Cannoners J. Hradec, 2. HC Slavoj Žirovnice B, 3. SK Kámen J. Hradec, 4. HC N. Včelnice, 5. ČPP J. Hradec, 6. SKP J. Hradec, 7. HC Střížovice, 8. HC Laviny N. Bystřice, 9. Magna Č. Velenice, 10. HC Biowatt J. Hradec, 11. HC Kunžak.

Kanadské bodování – sezóna 2014/2015: 1. Lukáš Uhlíř 73 (41+32), 2. Jan Slavík (oba Č. Velenice) 72 (34+38), 3. Aleš Skokan (ČPP) 71 (29+42), 4. Martin Kolář 61 (35+26), 5. Michal Ištvánik 59 (29+30), 6. Václav Bednář 58 (24+34), 7. Josef Prager (všichni Cannoners) 57 (28+29), 8. Daniel Zeman (ČPP) 48 (36+12), 9. Petr Holoubek (N. Včelnice) 47 (29+18), 10. Přemysl Svozil 43 (28+15), 11. Jan Dvořák (oba N. Bystřice) 40 (17+23), 12. Pavel Zeman (ČPP) 39 (15+24), 13. Michal Vlk (SKP J. Hradec) 36 (25+11), 14. David Mihulka (N. Bystřice) 35/17 (20+15), 15. David Mikš (Cannoner) 35/19 (25+10). Nastoupilo celkem 259 hráčů.

Soutěž slušnosti () – sezóna 2014/2015: 1. ČPP J. Hradec 4,526, 2. HC Střížovice 5,333, 3.Cannoners J. Hradec 5,455, 4. Magna České Velenice 5,800, 5. SKP J. Hradec 6,316, 6. HC Nová Včelnice 6,600, 7. HC Laviny Nová Bystřice 7,111, 8. SK Kámen J. Hradec 7,600, 9. HC Kunžak 9,053, 10. HC Slavoj Žirovnice B 9,954, 11. HC Biowatt J. Hradec 10,632.

Sezóna 2013/2014: 1. HC Cannoners J. Hradec, 2. HC Střížovice, 3. HC N. Bystřice, 4. ČPP J. Hradec, 5. HC N. Včelnice, 6. SK Kámen J. Hradec, 7. HC Dačice, 8. SKP J. Hradec, 9. HC Biowatt J. Hradec, 10. Magna Č. Velenice, 11. HC Kunžak.

Kanadské bodování () – sezóna 2013/2014: 1. Petr Holoubek (N. Včelnice) 4,2105, 2. Václav Bednář 3,7619, 3. Michal Ištvánik (oba HC Cannoners) 3,4210, 4. Jan Slavík (Č. Velenice) 3,2308, 5. David Mihulka (N. Bystřice) 3,1176, 6. Martin Kolář 3,0952, 7. Josef Prágr (oba HC Cannoners) 3,0500, 8. Přemysl Svozil (N. Bystřice) 2,6421, 9. Petr Soukup (HC Biowatt) 2,4266, 10. Petr Kolman (Střížovice) 2,2500, 11. Tomáš Schmidt 2,2500, 12. Lukáš Bušta (oba Č. Velenice) 2,2000, 13. David Holoubek (N. Včelnice) 2,1579, 14. Jaroslav Pech 2,1111, 15. Jan Pouzar (oba HC Cannoners) 2,0476. Nastoupilo celkem 243 hráčů.

Nejlepší střelci – sezóna 2013/2014: 1. Petr Holoubek (N. Včelnice) 52, 2. Josef Prágr 35, 3. Martin Kolář (oba HC Cannoners) 34, 4. Přemysl Svozil (N. Bystřice) 32, 5. Petr Kolman (Střížovice) 31, 6. Michal Ištvánik, 7. Václav Bednář (oba HC Cannoners) 30, 8. David Mihulka (N. Bystřice) 28, 9. Jaroslav Pech (HC Cannoners) 27, 10. Daniel Zeman (ČPP) 25, 11. Petr Soukup (HC Biowatt) 22, 12. Christian Elian 22, 13. Václav Čekal (oba HC Cannoners) 21, 14. Daniel Tancer (Střížovice) 20, 15. David Holoubek (N. Včelnice) 20, 16. Jan Pouzar (HC Cannoners) 18, 17. Jan Peroutka (SKP J. Hradec) 16, 18. Miroslav Cvek (Dačice) 16, 19. Pavel Zeman (ČPP) 16, 20. Michal Vlk (SKP J. Hradec) 15.

Soutěž slušnosti () – sezóna 2013/2014: 1. HC Kunžak 4,125, 2. HC Cannoners J. Hradec 4,476, 3. Magna České Velenice 4,500, 4. HC Nová Včelnice 6,105, 5. HC Nová Bystřice 6,500, 6. ČPP J. Hradec 6,684, 7. SK Kámen J. Hradec 6,889, 8. HC Dačice 7,111, 9. HC Biowatt J. Hradec 7,500, 10. HC Střížovice 9,550, 11. SKP J. Hradec 10,632.

Sezóna 2012/2013: 1. HC Canonners J. Hradec, 2. HC N. Včelnice, 3. HC Dačice, 4. SKP J. Hradec, 5. HC Střížovice, 6. ČPP J. Hradec, 7. SK Kámen J. Hradec, 8. HC N. Bystřice, 9. HC Biowatt J. Hradec, 10. HC Kunžak, 11. Magna Č. Velenice, 12. HC Kamenice nad Lipou.

Nejlepší střelci – sezóna 2012/2013: 1. Michal Vlk (SKP) 45, 2. Václav Bednář (Canonners) 40, 3. Petr Holoubek (N. Včelnice) 30, 4. Václav Čekal (Canonners) 27, 5. Miloslav Kovář (Kunžak) 25, 6. Martin Kejst (Kámen) 25, 7. Petr Kolman a Daniel Tancer (oba Střížovice) oba 24, 9. Petr Soukup (Biowatt) 22, 10. Jan Peroutka (SKP) 22, 11. Michal Ištvánik (Canonners) 22, 12. David Holoubek (N. Včelnice) 21, 13. Přemysl Svozil (N. Bystřice), 14. Miroslav Cvek, 15. Jaromír Šindelka (oba Dačice) všichni 20. Nastoupilo celkem 244 hráčů.

Sezóna 2011/2012: 1. Canonners, 2. N. Bystřice, 3. N. Včelnice, 4. SK Policie, 5. Dačice, 6. Střížovice, 7. SK Kámen, 8. HC Biowatt, 9. Kunžak, 10. Magna, 11. Kamenice.

Nejlepší střelci – sezóna 2011/2012: 1. Václav Bednář 43, 2. David Mihulka 39, 3. Petr Holoubek 35, 4. Michal Ištvánik 29, 5. Michal Vlk 28, 6. Dan Tancer 26, 7. David Holoubek 26, 8. Miloslav Kovář 23, 9. Miroslav Cvek 22, 10. Václav Čekal 22, 11. Michal Schrotter 20, 12. Jan Slavík 18, 13. Přemysl Svozil 18, 14.-15. Lukáš Chramosta 17, Karel Macho 17, 16.-17. Josef Prager 16, Lukáš Soukup 16, 18. Jaromír Šindelka 16, 19. Petr Soukup 14, 20. Lukáš Petržílka 13. Nastoupilo celkem 220 hráčů.

Sezóna 2010/2011: 1. Canonners 36 (220:43), 2. N. Bystřice 35 (161:57), 3. SK Policie 30 (154:73), 4. Střížovice 23 (118:117), 5. SK Kámen 22 (111:77), 6. Dačice 19 (97:102), 7. N. Včelnice 17 (109:120), 8. Biowatt 15 (102:131), 9. Kamenice 12 (85:148), 10. Kunžak 9 (58:182), 11. Bílkov 2 (44:198).

Nejlepší střelci – sezóna 2010/2011: 1. Michal Vlk 52, 2. Václav Bednář 45, 3. Josef Prager 42, 4. David Mihulka 39, 5. Dan Tancer 37, 6. Pavel Zeman 34, 7. Přemysl Svozil 33, 8. Martin Kejst 26, 9.-10. Ivan Martínek 25, Ladislav Burda 25, 11. Jiří Schovanec 22, 12.-14. Josef Hogaj 21, Petr Kolman 21, Miroslav Cvek 21, 15. Vojtěch Jonáš 19, 16.-18. Jaroslav Jonáš 18, František Koláček 18, Roman Pavlík 18, 19. Miroslav Chán 16, 20. Michal Ištvánik 15. Nastoupilo celkem 217 hráčů.

Sezóna 2007/2008: 1. Policie, 2. Pluhův Žďár, 3. Nová Bystřice, 4. Obal, 5. Jitka, 6. Nová Včelnice, 7. Kunžak, 8. První Kamenická, 9. Magna Č. Velenice, 10. Kamenice.

LEDNÍ HOKEJ - hokejisté SKP Jindřichův Hradec - vítězové Městské podnikové ligy 2007/2008.

Sezóna 2006/2007: 1. Policie, 2. Pluhův Žďár, 3. Obal, 4. Nová Včelnice, 5. Nová Bystřice, 6. První Kamenická, 7. Jitka, 8. Kunžak, 9. Kamenice, 10. Magna Č. Velenice.

Sezóna 2005/2006: 1. Pluhův Žďár, 2. Policie, 3. Jitka.

Sezóna 2004/2005: 1. Policie, 2. Pluhův Žďár, 3. Jitka, 4. Nová Bystřice, 5. Obal, 6. První Kamenická, 7. Kunžak, 8. Nová Včelnice, 9. Hříbek.

Sezóna 2003/2004: 1. Policie, 2. Pluhův Žďár, 3. Obal, 4 Nová Bystřice, 5. Jitka, 6. Nová Včelnice, 7. Kunžak, 8. První Kamenická, 9. Hříbek.

Sezóna 2002/2003: 1. Pluhův Žďár, 2. Policie, 3. Fruko, 4. Obal, 5. Nová Včelnice, 6. Hříbek, 7. Jitka, 8. První Kamenická, 9. Kunžak.

Sezóna 2001/2002: 1. Policie.

Sezóna 2000/2001: 1. Telecom, 2. Hříbek, 3. Policie, 4. Jitka, 5. Obal, 6. Kunžak.

 


 

"Vzhledem k tomu, že se mi množí žádosti o to, aby mi lidé mohli osobně přispět, tak pro vás níže uvádím můj osobní účet. Pokud se mi na toto mé osobní konto rozhodnete přispět, pak vězte, že vám patří můj velký vděk."

Bankovní ústav: Waldviertler Sparkasse AG Bank – filiálka J. Hradec

Číslo účtu: 0 0 0 0 0 0 – 3 0 0 1 1 6 5 9 0 0 / 7 9 4 0

Variabilní symbol: 7 0 0 3 1 1 1 5 0 0

Název účtu: Roman Pišný

 

TOPlist